VIETNAM – THE ECONOMIC COMMITTEE OF THE NATIONAL ASSEMBLY INVITED DR. OLIVER MASSMANN TO COMMENT AND SUGGEST ON THE NEW DRAFT LAW ON PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS. DR. OLIVER MASSMANN PRESENTED IN VIETNAMESE LANGUAGE AND RECEIVED EXCELLENT FEEDBACK FROM THE MEMBERS OF THE NATIONAL ASSEMBLY

Dr. Oliver Massmann’s speech:

The number of successfully implemented PPP projects in Vietnam is very limited, to be frank, too low.
Số lượng các dự án PPP được thực hiện thành công tại Việt Nam rất hạn chế, phải thẳng thắn, quá thấp.

Having worked on many legal PPP reform projects in the last 20 years in Vietnam, I conclude that there are three critical issues the Vietnamese Government has to confront and they are not legal issues at all.
Đã làm việc trong nhiều dự án cải cách PPP hợp pháp trong 20 năm qua tại Việt Nam, tôi kết luận rằng có ba vấn đề quan trọng mà Chính phủ Việt Nam phải đối mặt và chúng hoàn toàn không phải là vấn đề pháp lý.

Vietnam needs PPP laws. But these laws are only as good as the Political Will to enforce them.
Việt Nam cần luật PPP. Nhưng những luật này chỉ tốt như ý chí chính trị để thực thi chúng.

The Political Will to implement PPP projects in Vietnam is lacking!
Ý chí chính trị để thực hiện các dự án PPP tại Việt Nam còn thiếu!

The first issue is Political Will. So what is Political Will?
Vấn đề đầu tiên là ý chí chính trị, vậy ý chí chính trị là gì?

Political Will is Collective Will. Collective Will is essential for the supervision and successful implementation of PPP projects in Vietnam.
Ý chí chính trị là ý chí tập thể. Ý chí tập thể là điều cần thiết cho việc giám sát và thực hiện thành công các dự án PPP tại Việt Nam.

For example, clean water is an asset. It has to be paid for. Vietnam is lacking funds. Thus Vietnam needs successful foreign-financed BOT water projects, and the collective will of the Vietnamese people to pay for clean water.
Ví dụ, nước sạch là một tài sản. Nó phải được trả tiền cho. Việt Nam đang thiếu vốn. Do đó, Việt Nam cần các dự án tài trợ nước ngoài BOT thành công, và ý chí tập thể của người dân Việt Nam về việc phải trả tiền cho nguồn nước sạch.

Energy has to be paid for and Vietnam cannot pay for all the amount of energy it needs. Thus there have to be successful foreign-financed Energy PPP projects, and the collective will of the Vietnamese people to pay for energy.
Năng lượng phải được mua và Việt Nam không thể trả cho tất cả những gì chúng ta cần. Do đó, phải có các dự án năng lượng PPP tài trợ nước ngoài thành công, và ý chí tập thể của người dân Việt Nam về việc phải trả tiền để có năng lượng.

The second issue is Bankability of PPP contracts.
Vấn đề thứ hai là Khả năng thanh toán của các hợp đồng PPP.

What foreign investors care about most is financial closure.
Điều mà các nhà đầu tư nước ngoài quan tâm nhất là việc hoàn tất các thủ tục tài chính.

Lenders will carry out detailed due diligence on the project before handing out money, and investors must be able to show bankable PPP contracts.
Người cho vay sẽ thực hiện thẩm định chi tiết về dự án trước khi giao tiền cho nhà đầu tư, và nhà đầu tư phải xuất trình được hợp đồng PPP có thể giao dịch được.

A positive point of the Draft PPP Law is it includes boilerplate clauses on lender step-in right and international arbitration. However, the clause on Government Guarantee on Revenue Risk Sharing Mechanism must be further examined.
Một điểm tích cực của dự thảo luật PPP là nó bao gồm các điều khoản tiêu chuẩn về quyền của bên cho vay và việc giải quyết các tranh chấp trên trường quốc tế. Tuy nhiên, điều khoản về Bảo đảm của Chính phủ về Cơ chế chia sẻ rủi ro doanh thu phải được xem xét thêm.

The Government of Vietnam has very limited foreign exchange reserve compared to what’s needed for construction of infrastructure. If a project reports a loss of 5 billion USD, how will the government repay the investor?
Chính phủ Việt Nam có dự trữ ngoại hối rất hạn chế so với những gì mà chúng ta cần để xây dựng cơ sở hạ tầng. Nếu một dự án báo lỗ 5 tỷ USD, chính phủ sẽ trả nợ cho nhà đầu tư như thế nào?

In order to achieve the goal of sustainable PPP development, the private sector and government should create win-win solutions and share loss equally.
Để đạt được mục tiêu phát triển PPP bền vững, khu vực tư nhân và chính phủ nên tạo ra các giải pháp cùng có lợi khi chia sẻ thua lỗ và chia sẻ thua lỗ bằng nhau.

The third issue is Systemic issues.
Vấn đề thứ ba là Các vấn đề về hệ thống.

One of the most prominent systemic issues is lengthy government procedures. There are none one-stop-for-all laws or regulations on all the approvals that investors need to acquire in order to execute a project.
Một trong những vấn đề về hệ thống nổi bật nhất là thủ tục hành chính rườm rà. Không có luật pháp nào liệt kê một lúc tất cả các phê duyệt mà nhà đầu tư cần có để thực hiện dự án của mình.

Also, under the draft PPP law, the foreign currency balance scheme is only applicable to projects subject to decision on investment policy granted by the National Assembly and the Prime Minister, with a ceiling of 30%. Mostly very large-scale energy projects fall under this requirement. Government should extend the scope of projects eligible for foreign currency balance in order to attract more private investors.
Ngoài ra, theo dự thảo luật PPP, kế hoạch cân bằng ngoại tệ chỉ được áp dụng cho các dự án có quyết định về chính sách đầu tư do Quốc hội và Thủ tướng ban hành, với mức trần 30%. Như vậy chủ yếu các dự án năng lượng có quy mô rất lớn mới đủ điều kiện. Chính phủ nên mở rộng phạm vi các dự án đủ điều kiện cân bằng ngoại tệ để thu hút thêm các nhà đầu tư tư nhân.

In my opinion, these are the three most critical issues concerning the Draft PPP Law at the moment. Government must make effort to balance their interest with that of foreign investors in order to create a sustainable PPP development environment in Vietnam.
Theo tôi, đây là ba vấn đề quan trọng nhất liên quan đến luật dự thảo PPP tại thời điểm này. Chính phủ phải nỗ lực để cân bằng lợi ích của họ với các nhà đầu tư nước ngoài để tạo ra một môi trường phát triển PPP bền vững tại Việt Nam.

***

Please do not hesitate to contact the author Dr. Oliver Massmann under omassmann@duanemorris.com. Dr. Oliver Massmann is the General Director of Duane Morris Vietnam LLC, Member to the Supervisory Board of PetroVietnam Insurance JSC and the only foreign lawyer presenting in Vietnamese language to members of the NATIONAL ASSEMBLY OF VIETNAM.

© 2009- Duane Morris LLP. Duane Morris is a registered service mark of Duane Morris LLP.

The opinions expressed on this blog are those of the author and are not to be construed as legal advice.

Proudly powered by WordPress